Privaatsustingimused

I Isikuandmete kogumine

 

 1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Mialeela OÜ (edaspidi andmetöötleja).
 2. Andme subjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
 3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes otsutab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
 4. Andmetöötleja järgib õigusaktides säitestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötlen andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õiguaktides sätestatule.
 5. Mialeela.com veebipoe kasutamisel ning lehel püsimisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku andmetöötlejale enda isikuandmete töötlemiseks ning parima veebikogemuse tagamiseks vajalike küpsiste kasutamiseks käesolevas lepingus väljatoodud tingimustel.
 6. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
 7. Oma isikuandmete jagamisega annab Klient veebipoele õiguse, koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
 8. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumisesk. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
 9. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kaju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 10. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
  • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis, arvelduskonto number, makselaardi detailid) esitamisel E-Kaupluse veebisaidil või mujal (näit.kauplustes või esindustes)
  • ostu või tellimuse sooritamisel veebipoes või kaupade müügi füüsilises asukohas kliendi kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamise kaudu.
  • Lisaks on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

 

II Muude andmete kogumine

 

 1. E-Kauplus kogub statistilistel eesmärkidel teavet oma veebilehe külastajate kohta
  (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.).
 2. See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida andmetöötleja saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja neid võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsuse.

 

III Kogutud isikuandmete kasutamine

 

 1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragraf 6 lg 1p a),b)c) ja f:
  • a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitlem konkreetsel eesmärgil.
  • b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisel eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
  • c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks
  • f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või koklmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui selle huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvi või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
 2. Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente veebipoe tooteuudistest,
  kampaaniatest ja muudest sündmustest, mille vastu kliendil võib olla huvi teavet saada. Klient, kes ei soovi olla veebipoe uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada, tehes oma konto andmetes vastava muudatuse või teavitades veebipoodi oma andmete uudiskirja loendist eemaldamise soovist e-kirja teel aadressil info@mialeela.com. Mialeela OÜ saadab ostjale uudiskirju ja toodete pakkumisi e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks soovi avaldanud liitudes uudiskirjaga.
 3. Kliendi paremaks teenindamiseks võib veebipood avaldada teavet kolmandale isikule, kes osutab veebipoele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma saadud teavet. Kolmandaks osapooleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidaja, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.
 4. Veebipood tagab, et kliendi isikuandmeid ei kasutata mitte kunagi ebaseaduslikel
  eesmärkidel.
 5. Mialeela OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Mialeela OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

V Isikuandmete kaitse

 

 1. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
 2. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks Veebipoe
  juhatuse poolt volitatud isikutel.
 3. Kõiki E-Kaupluse külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

 

VI Andmesubjekti õigused

 

 1.  Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
 2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
 4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
 5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole kirjutades e-kiri info@mialeela.com.
 6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

VII Privaatsussätete muudatused

 

 1. Veebipood jätab endale õiguse vajadusel käesolevat privaatsusteadet muuta.
 2. Veebipood tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete
  nõutavas ulatuses kaitse alati tagatud.
 3. Kõigi käesolevat privaatsusteadet või isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral palume veebipoega ühendust võtta e-posti aadressil info@mialeela.com.